Obec Rakúsy má 2300 obyvateľov, z nich je 1700 Rómov. Takmer polovicu obyvateľov obce tvoria mladí ľudia do 30 rokov. Obec sa skladá z dvoch častí - samotnej obce a rómskej osady, ktorá je od obce vzdialená cca 2 km v smere na Šarpanec a Lysú Poľanu a je s obcou spojená autobusovou dopravou. Centrum voľného času Rakúsy začalo svoju činnosť v školskom roku 2007/2008. V CVČ je cca 80% Rómov. Jeho zriaďovateľom je obec Rakúsy. Základná škola spolu s materskou školou v obci má takmer 500 žiakov. Všetci dobre vieme, s akými žiakmi prevažne pracujeme a aké je dôležité vplývať na nich čo najväčšiu časť dňa. V Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakúsy sa počíta s vybudovaním internátnej školy, kde by bola možnosť pestovať v rómskych deťom návyky, ktoré doma získavajú len veľmi ojedinele. Prechod z klasickej na internátnu školu by bol hlavne pre rómskych rodičov dosť neprijateľný. Zmysluplne vyplniť týmto deťom voľný čas po vyučovaní je poslaním Centra voľného času bez narušenia citovej naviazanosti rodičov a detí.


Centrum voľného času v Rakúsoch nevzniklo však iba pre rómske deti. Už niekoľko rokov je v obci pár ľudí, ktorí sa venujú deťom a mládeži na úkor svojho voľného času a robia to preto, že ich to baví a majú k deťom vzťah. Preto druhou motiváciou bolo zastrešiť týchto ľudí do jednej organizácie, ktorá by mala nejaký systém a zároveň by poskytla všetkým širšie možnosti realizácie. Väčšina detí v obci Rakúsy žije v znevýhodnenom rodinnom prostredí. Sociálna odkázanosť nedovolí rodičom kupovať deťom knihy, športové náradie, hudobné nástroje, cestovať a spoznávať Slovensko. Ich jediným prostriedkom spoznávania spoločnosti a širšieho okolia je televízia. Vytvorenie podnetného prostredia je závislé aj na finančných prostriedkoch, preto treťou významnou oblasťou motivácie bolo získanie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity.


 Činnosť CVČ sa v roku 2007/2008 zameriavala na krúžkovú činnosť a príležitostné aktivity, ktoré sa realizovali v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Rakúsoch a v priestoroch obce. Od septembra 2008 CVČ Rakúsy prevádzkuje budovu, ktorú dostalo do správy od obce. Súčasťou areálu CVČ je futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko, vybudované v septembri 2008 s finančnou podporou NEFO, n. f. vo výške 130 000,- Sk. Celkové náklady na vybudovanie ihriska boli 700 000 Sk. Ihriská majú možnosť využívať všetci obyvatelia obce podľa prevádzkového poriadku CVČ. Ihriská a veľkú herňu budovy CVČ využívajú aj žiaci základnej školy, kde chýba akýkoľvek priestor na telesnú výchovu.


Pravidelná krúžková činnosť CVČ sa realizuje v štyroch budovách

  1. V budove ZŠ s MŠ Rakúsy v obci,
  2. v budove ZŠ s MŠ v rómskej osade
  3. v budove ZŠ s MŠ v Kežmarku
  4. v hlavnej budove CVČ v obci.

Zloženie krúžkov je nasledovné:


Najväčšie zastúpenie majú krúžky umeleckého zamerania. Najvýznamnejšiou prezentáciou  činnosti krúžkov boli Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakúsy. (pozri Oslavy  720. výročia)


© 2011 CVČ Rakúsy | Všetky práva vyhradené | CMS | Dizajn: Peter Fulmek - Iprographics | Programoval: neoWeb s.r.o.